Houten trekt na het referendum een ​​definitieve streep door het 'stedelijke' woningbouwplan (2023)

Gebruik Glaap

31 maart 2021, 6:28 uur6 minuten leestijd

Houten trekt na het referendum een ​​definitieve streep door het 'stedelijke' woningbouwplan (2)

HOUTEN - De Houten 2040 Space Course, waarin plattegronden van woningen centraal staan, is definitief uit den boze. De gemeenteraad aanvaardde daarmee de uitslag van het referendum van 17 maart. Inwoners van Houten hebben al aangegeven het plan niet te verwachten. Sommige politieke partijen in de gemeente willen dat de argumenten van niet-kiezers worden onderzocht.

Het is niet echt een verrassing. Politieke steun voor de cursus vindt plaats na de uitkomst van dereferendumvolledig verdwenen, maar de uitslag van het referendum komt duidelijk niet gemakkelijk bij de gemeenteraad terecht. Het is meer dat de Ruimtecursus tot zoveel verdeeldheid heeft geleid in Houten dat het niet houdbaar is om door te gaan met deze visie op wonen en ontwikkelen in het gebied.

"Het ruimteverloop is zo vervuild dat we er niet meer doorheen kunnen reizen", betoogt VVD-fractievoorzitter Eef Stiekema. "De polarisatie zal naar verwachting na vanavond eindigen. De cursus is een archief van duizenden pagina's dat in een referendum is gehackt met als antwoord nee."

Referendum

Cora Gerritsen van het CDA vindt dit referendum een ​​te simpel instrument: "66% stemde tegen. Het moet anders, maar het raakt ons. We werken hard om alles aan te pakken wat we horen. De Ruimtecursus is veel meer dan een plan om Bouw 'Compleet' Houten. Er was een integrale kijk nodig op bijvoorbeeld woningbouw en economie. Hoe goed had het kunnen zijn?"

Het CDA-argument sluit aan bij de GroenLinks-boodschap. Die wedstrijd concludeerde dat uiteindelijk het negatieve imago rond de koers de uitslag bepaalde: "Niemand kon het aan, het was niet meer substantieel. GroenLinks respecteert die uitslag. Waar we op dit moment onvoldoende van weten is waarom er gestemd is." of tegen."

(Video) Family secretly film life in Russian-occupied Ukraine - BBC News

In het referendum is bewoners gevraagd of ze voor of tegen het voorgestelde bestuursbesluit Ruimtekoers 2040 zijn. Ik weet niet precies waarom. We hebben zorgen gehoord, maar het is niet duidelijk. Een derde van de kiezers stemde ook ja. Laten we deze niet vergeten.'

alt

het referendum isaangevraagddoor een groep Houtense bewoners leiden Rino Jonkers (oud CDA-lid) en zijn zus Ellen deze actie. Ze vrezen dat het karakter van Houten eronder zal lijden als er meer woningen komen. Of beter gezegd, als er meer wolkenkrabbers komen: "Mensen denken dat het op Nieuwegein of Kanaleneiland of Overvecht gaat lijken", zei Ellen Standardt-Jonkers eerder over het nut van het referendum.

kritische adviseurs

In de gemeente Houten wordt haar initiatief vooral ondersteund door de SGP en de ITH (Partido dos Inwoners van de Toekomst Houten). Adviseur Willem Zandbergen vindt de uitslag van het referendum niet meer dan logisch: "We zijn blij met de uitslag. Houten verdient een beter plan. We waren, zijn en blijven tegenstanders van de ruimtevaart."

In het debat kiest hij ervoor om andere partijen aan te vallen die niet naar hun buren willen luisteren. Ook is er kritiek op de raad en toont de wethouder zijn gaven met overdrijving. Zandbergen: "Hoe sterk moet de tunnelvisie geweest zijn? Hoe hoog zat je in je ivoren toren? De Raad liep een flinke schram op. Kan de Raad deze schade herstellen?"

Samen met de SGP wil hij een 'commissie van wijzen' aanstellen, waarin de voorstanders van het referendum en andere critici zitting zullen nemen. Wayne Wilson van Houten Anders denkt dat dit voorstel kiezers voor het referendum uitsluit: "Je sluit dertig procent van de mensen uit. Je noemt alleen de mensen die tegenstemden."

Ondertussen bewaren woningzoekenden de geroosterde peren.

Ook de VVD heeft kritiek op dit plan. Eef Stiekema: "Tegenstemmers zijn goed in het organiseren van een tegenstem. Maar zijn ze ook goed in plannen maken? Ik geef niet toe dat we afwezig waren. We hadden veel te vertellen. Ik vond het best heftig." Het plan krijgt met een commissie van wijzen geen meerderheid in de raad.

veel stad

De SGP van Wouter van den Berg is al langer kritisch over Space Course 2040 en heeft deze kritiek geuit in het debat. Van den Berg bedankt de initiatiefnemers van het referendum en hoopt de draad op te pakken: "De route was erg stedelijk, gebaseerd op drukte".

"Ondertussen zitten de woningzoekenden met hun gepofte peren, en daar gaan we samen voor zorgen." Dat zegt Anneke Dubbink (PvdA). PvdA is niet altijd even enthousiast geweest over de plannen om 4.800 woningen te bouwen, maar ze hebben het altijd goed kunnen volhouden. "We vinden het dus jammer dat wat nu besproken wordt niet door kan gaan. Het repareren van de Space Course gaat niet. We moeten een manier vinden om met een plan te komen."

(Video) Why the Eiffel Tower has a Secret Apartment on Top

Huizen bouwen in crisissituaties

Het 'nee' bij het referendum in Houten is ook een tegenvaller voor woningzoekenden in de regio Utrecht. Volgens wethouder Sander Bos (VVD) droogt de gasleiding met bouwprojecten op. De momenteel beschikbare bouwmogelijkheden en initiatieven kunnen niet direct van start gaan. “Met welke kaders wordt het getoetst? Hieraan was geen inspraak”, legt de wethouder uit.

Houten bewoners en politiek moeten nu samen beoordelen hoe wenselijk wonen is in de gemeente. "Het is nu tijd voor bezinning en verbinding", zegt GroenLinks-adviseur David Jammink. "We staan ​​op een kruispunt, we moeten een visie presenteren die meer draagvlak kan krijgen", aldus D66.

Maar hoe dit vorm moet krijgen, is nog onduidelijk. Bezorgdheid onder bewoners over verstedelijking en wolkenkrabbers is maar niet verdwenen. Houten wil er zo'n 4.800 woningen bij en wolkenkrabbers zijn volgens Dubbink (PvdA) onvermijdelijk: "We zijn onevenwichtig in Houten. Voor ons is het belangrijk dat we in Houten ook appartementen en woningen hebben voor mensen met een klein budget." of mensen die aan het begin of einde van hun vastgoedcarrière staan”.

Wethouder Bos en de andere raadsleden denken het roer om te gooien. De ITH en de SGP betwisten dit. Samen dienden ze een motie van afkeuring in tegen de Raad, de andere partijen waren het daar niet mee eens.

Heeft u advies of opmerkingen? Stuur ons je nieuws of foto viaWhatsappvanmail.

maar toegestaan

A12 weer vrij na ongevallen en grote drukte
Twee gewonden bij ongeval op de A12 krijgen een boete voor het filmen van voorbijgangers
Bestuurder uit sloot op A12 Odijk gehaald
(Video) Debate: We Were Right to Brexit
Van vuilnisophalers tot buschauffeurs, deze stakingen wachten op iedereen
Bodemverontreiniging rond voormalig drugslaboratorium Overberg veel ernstiger dan verwacht: 'Die zit tot 7 meter diep'

Meer nieuws

tips van de redactie

'Buuf' op verjaardag prinses Beatriz kan geen bloemen bezorgen zonder identiteitsbewijs: 'Helaas kunnen we niet aannemen'
Te lange boot voor nieuwe regels? Deze verkenners hebben net een stuk gesneden
Bier is aanzienlijk duurder om te produceren, maar dat gaat bij lokale brouwerijen niet altijd mis.
PET-flessenautomaten in Utrecht Centraal werken nog steeds niet, dit is waarom
Amateurarcheologen vinden honderden graven op de Utrechtse Heuvelrug

Ook RTV Utrecht!

Dus tijd: dus nieuws
Margreet Zoekt Gezelligheid - De Buurtkamer: Onderdak of Verzorger?
Is uw tuin klaar voor het voorjaar? Krijg persoonlijke tuintips van Jurgen Smit
Toen: gezelligheid in de stad
Tijd van Toen: Utrechters protesteren
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 03/06/2023

Views: 5967

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.