Topfeestlocaties voor studenten: hoe zit het hiermee? (2023)

Geen tijd gehad om politieke debatten bij te praten tijdens je examens of om aan je scriptie te werken? Wil je meer politiek geëngageerd zijn, maar is de stemwijzer niet doorslaggevend genoeg voor jou?

We leggen kort uit wat de belangrijkste punten zijn van het programma van de leukste spellen. We hebben drie punten gekozen die speciaal voor studenten 'breekpunten' zijn: onderwijs, vastgoed en werkgelegenheid. Lees verder...

De blootgelegde standpunten zijn niet die van De Werkstudent, maar komen uit de programma's van de partij.

(Video) Carole Lombard, William Powell | Mijn man Godfrey (1936) Romantische komedie | Ondertiteld

Voor een vollediger overzicht van de standpunten en programma's van alle partijen, zie de volgende websites:https://wikipolitiek.nl
www.stemwijzer.nl
https://welkepartijpastbijmij.nl/
https://www.kieskompas.nl/
www.wereldstemwijzer.nl/
www.stemmenttracker.nl/
www.wiekiesjij.nl/Een uitleg van al deze verschillende stemwijzers.Het is hier te vinden.

Partijwebsites:www.sp.nl
www.groenlinks.nl
www.pvda.nl
www.pvv.nl
www.d66.nl
www.cda.nl
www.vvd.nlGames worden weergegeven in volgorde van links naar rechts op basis vanDe politieke matrix van 2010 heeft een electoraal kompas.

Waarom ga je stemmen?Klik hier voor de enquête.
OnderwijsSP:De hoofdbeurs en studiefinanciering moet blijven. Geen bezuinigingen, maar wel investeringen in het onderwijs. Meer gericht op de wensen van mannelijke en vrouwelijke studenten en op de kennis van mannelijke en vrouwelijke professoren. De eisen moeten hoger, vakkennis breder. Strengere smelttesten voor uitzetting.

Groen Links:2.500 miljoen investeren in onderwijs. Extra geld om leraren te ondersteunen. Besteed meer onderwijsbudget aan klaslokaal dan aan management. Extra voorbereiding op studiemogelijkheden. Eerlijkste manier om studenten te financieren: Studenten betalen de later ontvangen basisbeurs via hun belastingen. Dit is een andere vorm van sociaal leensysteem en het vermijdt de angst om te lenen. Verhoging van de aanvullende beurs voor ouders met een lager inkomen.

PVDA:Voor het onderwijs zijn de komende jaren extra middelen nodig. De PvdA wil daarom de basisbeurs omzetten in een sociaal leenstelsel, waarmee de beurs wordt gefinancierd op basis van de middelen van hoger opgeleiden. Ons onderwijs moet tot de top 5 van de wereld behoren. Het hoger onderwijs moet beter en studenten hebben recht op meer colleges, bijles of begeleiding vanuit hun instelling.

VPV:

HBO-scholen en universiteiten moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Knoei niet met de studiefinanciering. De scheiding tussen hbo en universiteit moet behouden blijven. De kwaliteit van het mbo-onderwijs moet omhoog, bijvoorbeeld door basisexamens van kernvakken. Instellingen moeten zelf kunnen bepalen welke studenten worden toegelaten. Christelijke, Joodse en openbare scholen moeten naast elkaar kunnen bestaan. Islamitische scholen gaan daarentegen dicht.
(Video) What Vaping Does to the Body

D66:Investeer 2.500 miljoen in onderwijs. Hoger salaris voor leraren in kansarme vakken en bètavakken. Invoering centrale eindexamens basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Hervorming van de baccalaureaatfase tot brede programma's, waarna meer bachelorspecialisaties en verschillende studieniveaus worden aangeboden. Vervanging van de basisbeurs door een sociaal leenstelsel. Afschaffing van de numerus fixus in het medisch onderwijs. Bonus voor permanente educatie: Voorafgaande school wordt beloond met een vervolgdiploma.

CDA:Het hoger onderwijs is erg uniform. Differentiatie, specialisatie en maatwerk om het beste talent te ontwikkelen en meer topuniversiteiten te krijgen. Om studiesucces te vergroten, zijn meer contacturen nodig. De studiefinanciering blijft bestaan, maar studenten die langer over hun studie doen dan de nominale studieduur plus een jaar, moeten een hoger collegegeld betalen. Reismiddelen worden efficiënter ingezet. Meer eigen verantwoordelijkheid van de medewerker die moet blijven investeren in ontwikkeling. Onwil om het onderwijs te hervormen.

VVD:Nederlandse universiteiten en hogescholen moeten ambitieuzer worden en concurreren in het onderwijs. Meer variatie in collegegeld en selectie van nieuwe studenten. Het sociaal leenstelsel zet studieleningen om in een lening. Bij afstuderen kunnen studenten deze lening tegen een lage rente en op basis van inkomen over 25 jaar terugbetalen. Wettelijke tarieven behouden: Zo betaalt de overheid nog steeds driekwart van de kosten van een studie. Het leenstelsel is een middel om te investeren in onderwijs.

Vastgoedmarkt
SP:Het bezettingsverbod wordt ingetrokken zolang er leegstand is. Sociale huurwoningen worden pas gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit technisch noodzakelijk is of als er een dreiging is van definitieve ontruiming. Bouw grotere sociale woningen om woningnood in Nederland aan te pakken.

Groen Links:
Vastgoedcorporaties zetten harder in op het bouwen van betaalbare studentenwoningen. Introduceer ook huursubsidie ​​voor studentenhuisvesting, niet alleen voor zelfstandige woonruimte. Omgaan met scheve huren: Wie ondanks een goed inkomen in een sociale huurwoning blijft, gaat meer huur betalen.

PVDA:
Huurbeleid: Zonder huurverhogingen zullen de komende jaren de maximale huurverhogingen de inflatie niet overschrijden. De huren worden niet vrijgegeven. De woningproductie stijgt van 80.000 naar 100.000 woningen per jaar. Met bedrijven worden afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van huurwoningen. De overheid moet de bouw van betaalbare woningen in kleine gemeenten kunnen opleggen.

VPV:
Woningcorporaties moeten terug naar hun huidige taak: sociale woningbouw waar dat niet via de markt te realiseren is. We willen een vennootschapsbelasting invoeren. Woningcorporaties betalen pandrecht op hun vermogen. Dit stimuleert bedrijven om een ​​deel van hun woningvoorraad te verkopen.

D66:
Hervormingen gericht op minder overheidsbemoeienis. Geleidelijke afschaffing van gunsten voor mensen met een hoog inkomen. Benader de omvang van de sociale huursector van de doelgroep. Door de hervorming zullen er steeds minder bedrijven zijn die zich echt richten op hun kerntaak: zorgen voor goede, betaalbare sociale huurwoningen voor de laagste inkomens. Voor corporaties die uit het stelsel van toegelaten instellingen stappen, kunnen zij gaandeweg meer 'normale' bedrijven worden die commercieel opereren.

CDA:
Verhoog de prijs van sociale huurwoningen procentueel als een huurder meer gaat verdienen. Ondersteun start-ups door het verstrekken en versnellen van subsidie- en garantieregelingen. Woningcorporaties moeten wat ze verdienen aan huurwoningen goed besteden en hun toezicht versterken.

VVD:
De beweging op de vastgoedmarkt moet beginnen. Pak huurdersvooroordelen aan door vooral woningen in het duurste huur- en huursegment te realiseren. De Scheefwoners kunnen door en de starters kunnen hun plek innemen. De VVD wil dat vastgoedcorporaties worden losgekoppeld van de overheid. Bedrijven moeten echter hun sociale missie behouden, namelijk het verwelkomen van mensen die niet zelf in huisvesting kunnen voorzien.

(Video) Leer hoe u studenten-ID-kaarten in Excel kunt maken en afdrukken en wachtwoorden kunt beschermen

werkgelegenheid en inkomenSP:Het minimumloon en het sociaal minimum gaan de komende jaren in totaal met 5% omhoog. Het minimumloon voor jongeren van 18 jaar en ouder wordt verhoogd en komt op termijn overeen met het minimumloon voor volwassenen. Beperk het topinkomen. Mensen met tijdelijke contracten en losse krachten meer zekerheid. Jongeren onder de 27 jaar krijgen weer recht op sociale bijstand. Deeltijdwerk moet lonen.

Groen Links:

Meer begeleiding voor werkloze immigranten, laaggeschoolden, jongeren, mensen met een handicap en vrouwen. De plannen van Groenlinks zorgen voor 300.000 banen. Investeren in groene banen: duurzame energie en technologie. Verschil arm en rijk kleiner door hervormingen.

PVDA:

Er zijn steeds meer mensen met verschillende tijdelijke banen. Uw sociale rechten zijn erger. Ook wil de PvdA dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor flexibele arbeidskrachten bij ziekte en reïntegratie na langdurige ziekte. Voor deeltijdwerkers zal het winstgevend zijn om meer uren te werken. Bestrijding van ongelijkheid in beloning voor gelijk werk.

VPV:Het dekt de burger niet. Er wordt niet gegokt met aftrek van hypotheekrente en WW, de afvloeiingswet wordt niet versoepeld, de OV-jaarkaart en studiefinanciering blijven behouden, de kilometer wordt niet belast, het eigen risico wordt niet verhoogd gezondheid en de leeftijd van de AOW blijft op 65 jaar. . De PVV legt verantwoording af aan politici: minder politici, minder salaris en afschaffing van het vergoedingenstelsel. Bij de overheid: minder ambtenaren, minder bureaucratie, bezuinigingen bij provincies en gemeenten. Verminder arrestaties, stop TBS. Investeer in veiligheid en zorg.

D66:WW korter maar luider. Sterke versoepeling van het ontslagrecht. Belastingverlagingen voor de laagste verdieners. Verlaging van het inkomenstype in de eerste twee tranches. Werkgelegenheid in de lagere inkomenscategorieën wordt bevorderd door de introductie van een inkomensafhankelijke arbeidskorting (verdiende heffingskorting).

(Video) Hoe ID-kaartvelden te genereren in 1 klik en voorbeeld van Word-documenten in Excel

CDA:Het CDA wil een werkloosheidstrekkerregeling. Door een loondoorbetalingsplicht bij ontslag, die afhankelijk is van de duur van het dienstverband met een maximum van zes maanden, worden werkgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het vinden van een nieuwe baan. De overheid moet meer jongeren, werklozen en gehandicapten in dienst nemen. De rijksoverheid moet meer banen en leerplekken creëren voor kwetsbare groepen. Beter evenwicht tussen inkomenssteun en armoedebestrijding voor mensen met een laag inkomen. Zekerheid over uw draagkracht, gezien de kosten die nodig zijn om van het minimumloon te kunnen leven en de normering van huur, zorg en kinderbijslag.

VVD:Meer lonende prestaties op de arbeidsmarkt. De VVD garandeert een lagere inkomstenbelasting en een hogere heffingskorting voor werknemers, zodat werknemers meer van hun inkomen te besteden hebben. Daarnaast zorgen de ontkoppeling van uitkeringen (excl. AOW) en kortingen op de sociale zekerheid voor een sterke prikkel om te gaan werken. Ook inkomensafhankelijke regelingen die een rem vormen op het arbeidsaanbod worden afgewezen. Meer flexibiliteit voor werkgevers om jongere werknemers vaker en voor langere tijd in dienst te nemen. Hiervoor is een tijdelijke ontheffing van het arbeidsrecht vereist.
Samenvatting Uit de verschillende standpunten van de partijen blijkt dat de drie thema's onderwijs, wonen en werk en inkomen zeer belangrijke en controversiële punten zijn voor alle politieke partijen. De partijen van Groen Links. PVDA, D66 en VVD zijn voorstander van een socialer leenstelsel. De SP, maar ook het CDA en de PVV willen niet dat de studiefinanciering wordt afgeschaft. Wat betreft huisvesting wil de SP dat het bewoningsverbod wordt opgeheven. SP Groenlinks en PVDA willen dat vastgoedbedrijven meer sociale huurwoningen bouwen en verhuren. Ook pleit de PVV voor een meer maatschappelijke rol voor woningcorporaties. Greenlinks wil scheve huurders tegengaan door huurders met een hoger inkomen meer te laten betalen voor sociale huur. De VVD wil bevooroordeelde huurders aanpakken door meer woningen in het hogere segment te realiseren om plaats te maken voor nieuwkomers.

De SP wil het minimumloon verhogen en meer banen creëren. Greenlinks richt zich meer op het begeleiden van groepen die minder snel werk vinden naar een nieuwe baan. D66 U wilt de werkgelegenheid bevorderen door een inkomensafhankelijke heffingskorting te geven aan een werknemer. Het CDA wil een meer activerende werkloosheidsregeling, waarbij werkgevers ook een belangrijke rol spelen bij het vinden van een nieuwe baan voor werknemers. De VVD garandeert lagere inkomstenbelasting en hogere heffingskorting voor werknemers, zodat werknemers meer van hun inkomen behouden en korting zoeken op de sociale zekerheid.

Wil jij de jouwe?banen creëren?Ga dan direct naar de vacatures van De Werkstudent!

zoek op onderwerp

LAND

(Video) Horizontale tabbladen maken, studenten toevoegen en een menu met pictogrammen in Excel

Videos

1. Hoe maak je een eenvoudig, maar krachtig, verticaal menu in Excel, en een TON meer
(Excel For Freelancers)
2. Hoe maak je een dynamisch rapport in Excel vanuit elke tabel in ÉÉN KLIK - + GRATIS DOWNLOAD
(Excel For Freelancers)
3. De BESTE factuur die ik ooit in Excel heb gemaakt! Leer hoe u het zelf kunt maken + GRATIS download
(Excel For Freelancers)
4. Invulbare PDF's, vul ze automatisch met Excel-gegevens en e-mail onbeperkte contacten
(Excel For Freelancers)
5. VREEMD NIEUWS van de WEEK - 45 | Mysterieus | Universum | UFO's | Paranormaal
(Cristina Gomez)
6. Materialism and knowledge | The philosophy of Marxism
(Socialist Appeal)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 21/08/2023

Views: 5849

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.