Wat partijen overeenkomen: studie en basisbeurs | SUSA (2023)

subsidie ​​en basis

CDA

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van het CDA:

 • We introduceren een basisbeurs voor studenten zodat alle jongeren zonder grote schulden verder kunnen studeren. De basisbeurs is van toepassing op de bachelorfase en maakt onderscheid tussen inwonende studenten en studenten in het buitenland. De introductie gaat niet ten koste van aanvullende leermiddelen voor hogere studies en de OV-studentenkaart blijft behouden.
 • We blijven studenten en scholieren de mogelijkheid bieden om studiegerelateerde activiteiten te verrichten. Juist deze brede opleiding maakt onze opleiding zo sterk. Om de werkdruk van studenten te verminderen, geven we kredietfinanciering meer ruimte in de universitaire financiering.

NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van het CDA

christelijke vereniging

Direct het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie:

 • Stop met het verhogen van het collegegeld. Het collegegeld voor de tweede graad is wederom aan een wettelijk maximum gebonden.
 • Terugbetaling van de basissubsidie. Het sociaal leenstelsel wordt afgeschaft. Studenten die in het buitenland wonen, ontvangen een basisbeurs van € 550,- per maand. Investeringen in het hoger onderwijs als gevolg van de invoering van het studievoorschot blijven intact.

NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van ChristenUnie

DENKEN

(Video) The surprising science of alpha males | Frans de Waal

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van DENK:

Kinderen van onderwijsachterstanden, ouders met een klein budget of ouders met een migratieachtergrond hebben minder onderwijskansen. THINK zorgt ervoor dat elke leerling zoveel mogelijk kansen krijgt. DENK wil daarom het leenstelsel afschaffen en de oude basisbeurs herintroduceren, die studenten gaat compenseren die geld moesten lenen onder het leenstelsel.

NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van DENK

D66

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van D66:

 • Studenten krijgen, net als andere volwassenen, de verzilverbare heffingskorting in plaats van toeslagen. Als studenten niet genoeg verdienen, wordt de heffingskorting aan hen uitgekeerd. Voor de meeste studenten betekent dit een toelage van € 300 per maand.
 • Ouders met een middeninkomen kunnen niet altijd bieden wat van hen wordt verwacht. Daarom stellen we de beurs voor meer studenten beschikbaar. Alle studenten van wie de ouders tot 70.000 euro per jaar verdienen, hebben nu recht op een beurs van maximaal 400 euro. Dit zou betekenen dat ongeveer zes op de tien studenten de nieuwe beurs zouden krijgen.
 • We geven studenten meer flexibiliteit en een realistischer beeld van studiepunten. DUO controleert voortaan aan het eind van elk jaar hoeveel studiepunten de student heeft verdiend en zet de beurs en het recht op openbaar vervoer om in een gift. We versoepelen de huidige prestatie-eisen voor beurzen.
 • Studiefinanciering, bijstand en AOW gaan we geleidelijk vervangen door een verzilverbare heffingskorting. De eerste stap is een fiscaal aftrekbare fiscale aftrek voor alle studenten, die in 2030 moet worden ingevoerd. Dit compenseert in ieder geval de subsidie ​​en de gemiste subsidies. In plaats van allerlei verschillende beurzen, studiepunten, bonussen en inhoudingen met ingewikkelde voorwaarden, krijgt de student een bedrag op zijn rekening gestort.
 • Studenten hebben nog steeds recht op de OV-studentenkaart.
 • We verlagen de financiële drempel voor studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk om in Nederland te studeren.
 • D66 verdubbelt het bedrag aan studieobligaties en geeft studenten de mogelijkheid deze af te lossen om zo hun studieschuld te verminderen.

NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van de D66

Forum voor Democratie

Rechtstreeks uit het concept van het FvD-verkiezingsprogramma:

 • Universitaire colleges zoveel mogelijk gratis online beschikbaar.
 • herinvoering basisfinanciering; eerlijke vergoeding voor de generaties die niet in aanmerking kwamen.
 • Stop met het betalen van scholen en hogescholen op basis van het aantal afgestudeerden (uitstapfinanciering). Want dat schept een prikkel om de kwaliteitseisen naar beneden bij te stellen.
 • Cultuur- en muziekeducatie krijgen een vaste plek in het curriculum.

NaHierhet volledige concept van het FvD-verkiezingsprogramma

(Video) Webinar ‘Inclusief communiceren. Hoe werkt dat?’ | SER Diversiteit in Bedrijf

GroenLinks

Directamente del programa electoral de GroenLinks:

 • Vanaf 18 jaar hebben alle jongeren recht op een startkapitaal van 10.000 euro. Studenten die onder het generatiekrediet vallen, hebben met terugwerkende kracht recht op dit startkapitaal als tegemoetkoming. Studenten krijgen een beurs van maximaal vierhonderd euro per maand. Het staat open voor studenten uit gezinnen met een jaarinkomen tot 100.000 euro. Ook jongeren die een studentenkamer huren of een woning die geen zelfstandige is, hebben recht op huurtoeslag. Het studentenreisproduct is de hele week geldig, ook in de zomer. Reisproductkosten worden ook kwijtgescholden als een student niet slaagt voor de cursus.
 • Schakelprogramma's aan universiteiten moeten betaalbaar zijn tegen regulier collegegeld en een tweede graad moet weer betaalbaar zijn. De selectie op de deur is alleen voor uitzonderlijke studies, zoals. het conservatorium. De verplichte cursusbegeleiding is eigenlijk een aanbeveling, dus niet bindend. We breiden het profielfonds uit, dat studenten ondersteunt die studievertraging oplopen door ziekte, zwangerschap of lidmaatschap van een deelnemende organisatie.

NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van GroenLinks

Arbeiderspartij

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de PvdA:

 • Herinvoering van de basissubsidie. Jongeren hebben nu te maken met veel druk en onzekerheid. Velen hebben een onzekere baan en minder uitzicht op betaalbare huisvesting. We willen voorkomen dat jongeren aan het begin van hun werkzame leven in de schulden komen. Daarom voeren we de basissubsidie ​​weer in. Dat doen we in combinatie met een progressiever belastingstelsel met een toptarief van 60 procent voor de hoogste inkomens. Wie veel baat heeft bij zijn opleiding, betaalt later meer af dan hij vooraf in de schulden heeft gestoken. Er komt een vergoeding voor de generatie die geen basisfinanciering ontving. De extra investeringen in het onderwijs en de uitbreiding van de aanvullende beurs blijven behouden. Ook willen we dat kinderen van middeninkomensouders kunnen profiteren van de beurs door het uitsluitingspercentage te verlagen.
 • Het einde van de prestatiedruk. Het studentenwelzijn verbetert door eerder signaleren van problemen, meer vertrouwenspersonen en een meer proactieve houding van onderwijsinstellingen.

NaHierhet hele PvdA-manifest

dieren feest

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren:

(Video) Lunch & Learn februari Jort Vijverberg

De Partij voor de Dieren heeft zich altijd verzet tegen het mede met behulp van 'progressieve' partijen ingevoerde 'sociale leenstelsel'. Steeds meer jongeren steken enorme schulden op nog voor ze aan hun professionele leven beginnen. Goed onderwijs is goed voor de samenleving als geheel en geen verplichting tot individuele investering in zichzelf.De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om studenten die slachtoffer zijn geworden van het studievoorschot adequaat te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan korting op de studieschuld.

 • Het “sociaal leenstelsel” wordt afgeschaft, de basisbeurs wordt terugbetaald en het collegegeld wordt fors verlaagd.
 • Voor de generatie leenstudenten komt er een ruime compensatieregeling.
 • Het studiegeld is voor alle studenten gelijk, ongeacht het aantal vooropleidingen of behaalde diploma's. Er komt een compensatieregeling voor studenten die tussen wal en schip vallen in de nieuwe eerstejaars collegegeldverlaging.
 • Door het flexibele traject kunnen studenten makkelijker een jaar lang hun studie combineren met een bestuurs- of raadszetel, mantelzorg of ander maatschappelijk werk zonder dat ze dat jaar volledig collegegeld hoeven te betalen.


NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren

vrijheids feest

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de PVV:

De PVV is altijd tegen het kredietsysteem geweest. Het is onaanvaardbaar dat studenten een groot deel van hun leven met schulden worden opgezadeld. Daarom willen we het leenstelsel afschaffen en de basisfinanciering weer invoeren.

NaHierhet volledige manifest van de Partij voor de Vrijheid

SGP

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de SGP:

 • Het huidige leenstelsel is duidelijk ontoereikend en legt vooral druk op studenten van wie de ouders een modaal inkomen hebben. Door een genereuze uitbreiding van de aanvullende beurs komt er weer een basisbeurs beschikbaar voor middeninkomens, zodat studenten minder financiële lasten ervaren. Het is onwenselijk dat een schuldengeneratie groeit. Daarom zouden studenten die onder het huidige leenstelsel vallen, bij invoering van een ruimer stelsel een beurs moeten krijgen.
 • Verplichte studiebegeleiding kan onder meer nuttig zijn, zodat studenten niet te laat vastlopen. De criteria voor een dergelijk advies moeten redelijk en duidelijk zijn.
 • Pay-by-credit-opties, vooral voor deeltijdstudenten, kunnen nuttig zijn. Betalen met krediet is geen alternatief voor reguliere cursussen.

NaHierhet volledige verkiezingsprogramma van de SGP

SP

(Video) Webinar inschrijvingen

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de SP:

Studenten moeten schuldenvrij kunnen studeren. Alle studenten krijgen met onmiddellijke ingang een beurs. Ook jongeren uit gezinnen met een laag inkomen krijgen een aanvullende beurs. Omdat studeren nooit het voorrecht van de rijksten mag worden. Er komt een compensatieregeling voor (oud-)studenten die de afgelopen jaren slachtoffer zijn geworden van het schuldenstelsel.

NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van de SP

VVD

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de VVD:

 • behoud van het sociaal leenstelsel. Zo blijft het hoger onderwijs laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen blijft de aanvullende beurs bestaan, zodat iedereen kan studeren. Uitgangspunt is dat als een cursus meer omzet oplevert, jij een eerlijk deel van de kosten betaalt. Daarom lost een oud-student de lening zo goed mogelijk af en wordt de rente laag gehouden. De inkomsten uit het sociaal leenstelsel worden geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het moet voor studenten makkelijker worden om de besteding van geld te beheersen.
 • Deze aangifte is eenvoudig en transparant opgezet, zodat de studenten een overzicht hebben van wat er met het geld gebeurt. Een goede combinatie tussen student en opleiding, met behoud van de vrijheid van instellingen om huis-aan-huisselectie en verplichte studentenbegeleiding toe te passen. Voor sommige pre-studenten is een hbo-opleiding geschikter dan een universitaire opleiding.
 • Lager collegegeld in het hoger onderwijs en mbo voor cursussen
  mensen voorbereiden op een sector waar tekorten zijn op de arbeidsmarkt.

NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van de VVD

50 MEER

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS:

Teruggave van de basisbeurs

(Video) Jellowtv: Waarom freelance pools net zo belangrijk zijn als talent pools | Webinar Week 2021

NaHierhet gehele verkiezingsprogramma van 50PLUS

Videos

1. Hoe zet u knowhow om in concrete innovatie voor uw bedrijf 23/4/2021-West Flanders gateway to Europe
(POM West-Vlaanderen)
2. Webinar - uw pensioen in 2018
(Pensioenfonds PostNL)
3. Middaggesprek 9 juni 2022 - Moeten we de zomervakantie inkorten?
(Metaforum KU Leuven)
4. Webinarreeks Bedrijventerreinen #3 Energierenovaties
(Topsector Energie)
5. Klimaatverandering? Dit zijn de feiten - Marcel Crok (lezing)
(Cafe Weltschmerz)
6. Webinar: Brexit (NL)
(DHL Express BE)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5847

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.