Wat politieke partijen zeggen over: Werk & Inkomen | SUSA (2023)

werk en inkomen

CDA

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van het CDA:

 • Veel mensen die voor het minimumloon werken, kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen dat ze ontvangen. Dit zijn veelal jonge mensen die net aan hun eerste baan of een bijbaan beginnen. Daarom verhogen we het wettelijk minimum uurloon met 10% bij een 40-urige werkweek. Ook herijken we het sociaal minimum elke twee jaar om te kijken of het bedrag nog voldoende is om van te leven.
 • De voorkeur voor een vast dienstverband betekent dat we meer zekerheid en minder financiële en fiscale voordelen gaan combineren met de flexibiliteit om een ​​medewerker in dienst te nemen met een contract voor bepaalde tijd of als zzp'er. Er komt basiszekerheid voor alle werkenden en het wordt voor zelfstandigen makkelijker en vooral overzichtelijker om pensioen op te bouwen.

geboordHierhet gehele verkiezingsprogramma van het CDA

christelijke vereniging

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie:

 • Hoogste minimumloon. Het minimumloon is te laag om de rekeningen te betalen
 • Lagere arbeidskosten. Werknemers met een normaal loon - van minimumloon tot ongeveer twee keer het gemiddelde loon - moeten meer geld overhouden van hun loon.
 • Gelijk loon voor gelijk werk. Gelijke loonkosten voor gelijk werk voorkomen ongelijke concurrentievoorwaarden en uitbuiting.
 • Gelijke beloning voor vrouwen en mannen. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet ook worden weerspiegeld in gelijke beloning.
 • Uitzendwerk wordt weer uitzendwerk: oplossing voor pieken en ziektes. Uitzendwerk is alleen toegestaan ​​voor tijdelijk werk.

geboordHierHet gehele verkiezingsprogramma van ChristenUnie

DENKEN

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van DENK:

DENK wil dat de welvaart in Nederland steeds eerlijker wordt verdeeld. De rijkste Nederlanders en grote bedrijven die al jaren hun fair share niet betalen, moeten meer bijdragen zodat wij anderen kunnen ontzien.

 • Verlaag het lage btw-tarief
 • Verhoging van het sociaal minimumloon en het wettelijk minimumloon
 • Hervorming vermogensbelasting, grotere vermogens zwaarder belasten
 • Een belasting op exorbitante lonen om hebzucht tegen te gaan
 • Versterking van de ontslagbescherming door het terugdraaien van de werkgelegenheidsversoepeling van de Wet op de Balans Arbeidsmarkt

geboordHierHet gehele verkiezingsprogramma van DENK

(Video) De grootste partijen uitgelegd

D66

We hebben het minimumloon met minimaal 10% verhoogd. Het werk levert dus meer op. We laten hen deels toe om ook de uitkeringen die verband houden met het minimumloon, zoals de bijstand en de AOW, te verhogen. Dit maakt het voor lage inkomens gemakkelijker om hun rekeningen te betalen en maakt het tegelijkertijd aantrekkelijker om diensten te verlenen. Als het werkgelegenheidseffect het toelaat, verhogen we het minimumloon met 20%. Ook verhogen we het wettelijk minimumloon voor jongeren, zodat iedereen van 18 jaar en ouder recht heeft op het volledige minimumloon.

geboordHierde gehele voorlopige versie van het verkiezingsprogramma van D66

Forum voor Democratie

Rechtstreeks uit de pre-releaseversie van het FvD-verkiezingsprogramma:

 • Lagere staatsbelastingen en minder overheidsuitgaven
  lager
 • Eerlijker belastingstelsel: (meer) werken loont altijd.
 • BTW-verlaging van 21% naar 19% en van 9% naar 6%
 • Schaf erfbelasting en schenkbelasting af

geboordHierde gehele voorlopige versie van het FvD verkiezingsprogramma

VerdeLesquerda

(Video) Class 06 Reading Marx's Capital Vol I with David Harvey

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks:

 • GroenLinks voert in acht jaar stapsgewijs een basisinkomen in voor iedereen. Het belastingstelsel wordt zo aangepast dat degenen die rond het minimum verdienen veel profiteren, degenen die een gemiddeld inkomen verdienen en degenen die meer dan het dubbele verdienen, de verliezers zijn. Onvoorwaardelijke inkomenszekerheid is de noodzakelijke basis voor een goed en effectief klimaatbeleid. Alleen vanuit het oogpunt van economische zekerheid heeft iedereen de ruimte om duurzaam te denken, te leven en te handelen.
 • Laten we het minimumloon en werk verhogen naar 14 euro per uur. Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, heeft recht op het minimumloon. Het minimumloonniveau is gekoppeld aan het gemiddelde loon in Nederland. Het uiteindelijke doel is dat het standaard minimumloon 60% van het gemiddelde loon bedraagt.
 • Laten we de inkomstenbelasting voor werknemers met een laag en middeninkomen verlagen. Topverdieners en expats betalen meer inkomstenbelasting. Er komt een nieuwe CEO-belasting voor werkgevers, waardoor bestuurders geen hoge salarissen en bonussen meer aan hun bestuurders kunnen betalen.
 • Rijke mensen betalen bijna geen belasting, terwijl het inkomen uit arbeid steeds meer wordt belast. We hebben een eerlijk belastingstelsel gecreëerd door inkomen uit grote fortuinen net zo zwaar te belasten als inkomen uit werk.

geboordHierhet gehele verkiezingsprogramma van GroenLinks

Arbeiderspartij

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de PvdA:

Mensen willen een baan om naar uit te kijken, een huis kopen of een gezin stichten. Mensen willen zeker zijn van bescherming, een inkomen dat niet direct verloren gaat als hen of hun dierbaren iets overkomt.

 • Wij investeren in banen. We accepteren geen stijgende werkloosheid
 • beloning zekerheid. Geen onzeker werk meer. Er komt een personeelsvoordeel om vast dienstverband aantrekkelijker te maken
 • Er komt een minimumloon per uur, dat gaan we stapsgewijs verhogen naar 14 euro per uur. In Nederland moet je van je werk kunnen leven. Alle werknemers verdienen een eerlijk loon.
 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We verschuiven de belastingdruk van arbeid naar kapitaal. Voor lagere inkomens gaan het minimumloon, de uitkeringen en de AOW omhoog. Middeninkomens profiteren van lagere zorgpremies en gratis kinderopvang.

geboordHierhet hele PvdA-manifest

dieren feest

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de PvdD:

De Partij voor de Dieren stelt zich een samenleving voor die vertraagt ​​en ontspant, waarin de waarde van het geleverde werk ook tot uiting komt in de echte bestaanszekerheid.

 • Werken wordt aanzienlijk minder belast. Het lagere tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Het minimumloon wordt fors verhoogd en de positie van werknemers op de arbeidsmarkt wordt versterkt. Door werkgeversbijdragen aan kleine bedrijven te verlagen, wordt het aantrekkelijker om werknemers in dienst te nemen.
 • Het bruto binnenlands product (bbp) is geen adequate indicator van onze welvaart, ons welzijn en geen doel op zich. We gaan rijkdom en welzijn anders meten.
 • Onder de juiste voorwaarden kan een basisinkomen inkomenszekerheid bieden en de positie van werknemers ten opzichte van werkgevers versterken. Er komt een groot pilotproject basisinkomen.

geboordHierhet gehele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren

(Video) (On)gelijkheid door globalisering

vrijheids feest

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de PVV:

De Nederlanders zijn in tien jaar tijd door Rutte in de steek gelaten. Miljarden dollars vloeien jaarlijks naar Brussel en Afrika. De aanval op onze sociale zekerheid is schokkend. Meer dan de helft van de sociale uitkeringen gaat naar niet-westerse allochtonen. Dat alleen al kost 3 miljard euro per jaar. En ondanks al het geld blijven veel niet-westerse allochtonen Nederland bedriegen.

 • Btw-verlaging op boodschappen
 • laagste energierekening
 • de huur verlagen
 • Verhoog het minimumloon
 • Geen impact op werkloosheidsuitkeringen en ontslagvergoedingen

geboordhalloRhet hele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid

PEC

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de SGP:

Het werkveld verandert snel. Door digitalisering en vergrijzing ligt er een hele nieuwe wereld voor ons. Ook in deze geheel nieuwe context is het belangrijk dat er voldoende banen en arbeidskrachten zijn. Volgens de SGP behoort het creëren van banen niet tot de hoofdtaken van de overheid. Om dit te doen, moeten we eerst denken aan onze zakenmensen en particuliere organisaties.

 • Het belastingstelsel moet alleenstaanden niet benadelen, maar stimuleren. Zij verdienen erkenning, ook vanuit fiscaal oogpunt, voor hun onontbeerlijke inzet voor de samenleving. Wie mantelzorg verleent, mag niet fiscaal worden 'afgestraft'.
 • De zondag als gewone rustdag moet worden hersteld en behouden. Het is geen normale werkdag en dat zou het ook niet moeten zijn. Daarom kunnen werknemers niet worden gedwongen om niet-essentiële arbeid op zondag te verrichten.
 • Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd moeten meer flexibiliteit bieden om zich qua inhoud, tijd en plaats aan te passen aan de behoeften en omstandigheden van de werkgever, rekening houdend met de redelijke verwachtingen en wensen van de werknemer.
 • Jongeren zitten vaak vast aan een flexibel contract. Hierdoor kunnen ze vaak geen hypotheek afsluiten en zijn ze extreem kwetsbaar tijdens bijvoorbeeld de Coronacrisis. Daarom moeten we zoeken naar manieren om jongeren vaker aan een vaste baan te krijgen.

geboordHierhet volledige verkiezingsprogramma van de SAP

SP

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de SP:

Solidariteit is een werkwoord, iets om voor te vechten. Voor een redelijk inkomen en goede ondersteuning bij ziekte en werkloosheid. Elke werknemer heeft het recht om op 65-jarige leeftijd weer met pensioen te gaan. Wie wil, kan blijven werken. Zo voorkomen we uitputting van medewerkers en geven we ruimte aan jongeren die op zoek zijn naar een baan. Jongeren vinden moeilijker een vaste baan. Door flexibele contracten en de economische crisis hebben zij nu een nog moeilijkere start op de arbeidsmarkt.

 • We verlagen de wettelijke pensioenleeftijd naar 65 jaar, zodat iedereen op 65-jarige leeftijd kan stoppen met werken
 • We brengen de werkdruk voor iedereen terug naar een inclusief modaal inkomen en verhogen in deze tijd het minimumloon naar 14 euro per uur. AOW, Wajong, WIA en sociaal minimum (bijstand) worden automatisch verhoogd
 • Degenen die hetzelfde werk doen, hebben ook dezelfde rechten. We strijden tegen uitbuiting van werknemers. We willen voorkomen dat slechtbetaalde banen in ons land worden ingehaald en arbeiders worden uitgebuit.

geboordHierde gehele voorlopige versie van het verkiezingsprogramma van de SP

(Video) Piraten Lëtzebuerg Online Kongress 2021

VVD

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de VVD:

De basisprincipes van onze sociale zekerheid gelden nog steeds, maar de uitwerking past niet meer bij de huidige tijd. Ons uitgangspunt is dat iedereen die naar vermogen bijdraagt ​​aan de samenleving, geholpen kan worden als het misgaat en er vervolgens zo snel mogelijk weer bovenop moet komen.

 • Een sterke overheid die alle werkenden, ook zelfstandigen, een goed werkend vangnet biedt bij inkomensverlies of arbeidsongeschiktheid.
 • Een hoger minimumloon zodat werken ook voor lagere inkomens loont. Wij zorgen ervoor dat werken meer loont en dat zoveel mogelijk mensen werk vinden. Daarbij benutten we de voordelen van bestaande loonkosten gerichter. Voordelen zoals een bijstandsuitkering gaan niet automatisch mee met het minimumloon, met uitzondering van wettelijke pensioenen en arbeidsongeschiktheid.
 • Activeer mensen door na te denken over welzijn. We vragen iedereen zijn best te doen om het Nederlands voldoende te beheersen (niveau B1). We willen dat mensen meedoen in de samenleving en dat onze sociale zekerheid daarop is ingericht.

geboordHierhet gehele verkiezingsprogramma van de VVD

50 MEER

Rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS:

50PLUS staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen doen. Dit kan alleen als u een passend inkomen heeft. En dat is het punt.

 • 20% koopkrachtverlies van gepensioneerden moet de komende vier jaar worden gecompenseerd
 • Een volledig AOW-pensioen op 65-jarige leeftijd. geen belasting
 • Er komt een structurele verhoging van het minimumloon
 • Gratis kinderopvang zodat iedereen mee kan doen in het werkproces

geboordHierde gehele voorlopige versie van het verkiezingsprogramma van 50PLUS

Videos

1. Live discussie over het basisinkomen, Tegenlicht Meet Up Utrecht
(tegenlicht030)
2. Themasessie1 Solidariteit
(Chris van Dam)
3. Collegecompilatie online meeloopdag Semester 1 - Economie, Bestuur en Management
(Faculty of Governance and Global Affairs)
4. SAVING MAFIA FROM MILITARY ENCOUNTER | GTA V GAMEPLAY #79
(Techno Gamerz)
5. Ves Economischdebat 13 Mei 2015 1/2
(Vereniging Economisten Suriname)
6. G1000UNIVERSITY 2021 - André Nijhof
(G1000 Video)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 26/09/2023

Views: 5845

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.